Rekrutacja online

Dane dziecka
Adres zamieszkania
Adres zameldowania
DANE MATKI (opiekuna prawnego)
DANE OJCA (opiekuna prawnego)

INFORMACJE DODATKOWE

Pobyt dziecka w placówce (tak/nie):

Data zgłoszenia - dd/mm/rr:

KLAUZULA INFORMACYJNA

(*) Zgody wymagane